Motivio
  • Ansis Farhad Līpenītis

Darba koplīguma paraugs un nodokļi – darbinieku ēdināšana


Darba koplīgums nav briesmonis, kura jābīstas, jo darbinieki ir tie, kas uzņēmumu veido un attīsta, darbinieki ir galvenā uzņēmuma vērtība. Ja ar šo domu varam sadzīvot, tad droši lasām tālāk.

Darbinieku ēdināšana jeb apmaksātas pusdienas darbiniekiem interesē aizvien vairāk uzņēmumus. Galvenie iemesli parasti ir šādi:

1. Vieglāk piesaistīt darbiniekus. Apmaksātas pusdienas darbiniekiem ir jauns un augstu novērtēts bonuss, ar kuru darbinieku labumu grozs kļūst pievilcīgāks.

2. Nodokļu izmaksu ekonomija. Ievērojot likuma nosacījumus, par darbinieku ēdināšanu nav jāmaksā personāla nodokļi – sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ir virkne uzņēmumu, kas darbinieku ēdināšanu izvēlas tikai 1. iemesla dēļ – lai būtu vieglāk piesaistīt un motivēt darbiniekus. Uzņēmumi parasti apmaksā ēdināšanu 60-100 eur mēnesī darbiniekam, un par to papildus nomaksā nodokļus.

Tomēr īpaši izdevīgi ir izmantot nodokļu atvieglojumu, kas attiecināms uz 40 eur par darbinieku mēnesī, jeb 480 eur gadā. Tas nozīmē, jūs varat apmaksāt darbinieka pusdienas 40 eur mēnesī un par šo summu nav jāmaksā personāla nodokļi. Tā kā pusdienām Rīgā mēnesī ir nepieciešama lielāka summa, tad var rīkoties arī tā, ka maksājam, piemēram, 80 eur mēnesī – par 40 eur nodokļi nebūs jāmaksā, bet par otriem 40 eur būs.

Kas un kad var saņemt nodokļu atvieglojumu?

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka no nodokļa maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) un darba devējs izpilda šādus nosacījumus:

1. darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;

2. darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;

3. darba devējam pirmstaksācijas gada 15. decembrī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā esošo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu (tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

4. darba devējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kurš izpaužas kā:

  • viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

  • personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu;

  • darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšana, ja šā nelaimes gadījuma rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve;

5. darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada, kurā sāk atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz darbiniekiem;

6. darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai tas netiek likvidēts

Darba koplīguma paraugs

Lai ieviestu darba koplīgumu, nepieciešams:

1. Noorganizēt darbinieku kopsapulci un tajā veikt balsojumu par darbinieku pārstāvja iecelšanu un balsojumu par koplīguma ieviešanu

2. Aizpildīt un parakstīt balsu uzskaites veidlapu, kā arī protokolu par balsojumu.

3. Starp uzņēmuma un darbinieku pārstāvi parakstīt koplīgumu.

Dokumentu paraugi:

Balsu uzskaites veidlapa

Protokols par balsojumu

Darba koplīgums - darba koplīguma paraugs.

Līguma paraugs sagatavots sadarbībā ar juridisko pakalpojumu sniedzēju Legally.
Protams, šajos paraugos ieviesiet jūsu uzņēmuma specifikai atbilstošas izmaiņas un pielāgojumus.

Motivio Meals

Motivio Meals ir mobilā lietotne darbinieku ēdināšanas apmaksai

1. Uzņēmuma vadība piešķir darbiniekiem budžetu, plāno darbinieku piekļuvi budžetam,

2. Darbinieki norēķinās ar mobilo lietotni un saņem atlaides,

3. Uzņēmuma vadība saņem automātiski izveidotas atskaites un apkopotus rēkīnus.

Vairāk informācijas: www.motivio.eu/meals

#Darbiniekuēdināšana

© Motivio 2020